تماس با ما

فناوری ویرجینیا امروز میزبان مشارکت Blue Ridge برای مشاغل علوم بهداشتی است

ویرجینیا فناوری امروز رهبران منطقه را برجسته می کند که هر هفته در مورد روندهای فناوری در SW VA، صبح پنجشنبه در ساعت 8:45 صبح صحبت می کنند. پانل مهمانان…

Read More

آستین، هیزل و لارنس: رویکردی استراتژیک برای آموزش علوم بهداشت و توسعه شغلی در ویرجینیا

بررسی برنامه درسی فعلی علوم بهداشتی در دره‌های روانوک و نیو ریور نشان داد که سیستم‌های مدرسه مربوطه ما در سیلوها تدریس می‌کنند. اگر دانش آموز علوم بهداشتی از یک…

Read More