تماس با ما

فناوری ویرجینیا امروز میزبان مشارکت Blue Ridge برای مشاغل علوم بهداشتی است

ویرجینیا فناوری امروز رهبران منطقه را برجسته می کند که هر هفته در مورد روندهای فناوری در SW VA، صبح پنجشنبه در ساعت 8:45 صبح صحبت می کنند. پانل مهمانان 9 دسامبر دکتر ویلیام هیزل، وزیر سابق بهداشت و منابع انسانی برای مشترک المنافع ویرجینیا، و اکنون معاون ارشد مدیر اجرایی بنیاد کلود مور هستند. نماینده تری آستین، مجلس نمایندگان ویرجینیا، نماینده منطقه 19. جین آرمنتروت، معاون اجرایی و مدیر ارشد اداری، کلینیک کاریلیون، و سینتیا لارنس، مدیر دفتر توسعه نیروی کار، کلینیک کاریلیون.