تماس با ما

رهبری

Blue Ridge Partnership برای شغل های علوم صحی از طریق رهبران اجتماع که به علوم صحی و حیاتی را ارزش میدهند و می دانند فعالیت می کند. برای لیست اعضای کمیته اجرائیوی موسسین به نوار پهلو مراجعه کنید.

آیا علاقمند دخیل شدن هستید؟ با استفاده از فورمه ذیل با ما به تماس شوید.

شغل خود را در علوم صحی شروع کنید.

آیا می خواهید بیشتر بیاموزید؟ ما خوشحالیم که از شما بشنویم.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.